Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.

Opvoedingsproject

Onze visie

De Sint-Lambertusschool is meer dan een gebouw.
Onze school is een gemeenschap gevormd door kinderen, directie en leraren, het CLB, de ouders, het onderhoudspersoneel, de begeleiders… allen samen bepalen we het leven in onze school.

Onze school:
een geïntegreerde geloofs-, leer- en leefgemeenschap

Geloofsgemeenschap

Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat ze hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

Leer- en leefgemeenschap

Onze kinderen komen naar school
om er te leren, om er te leren leren,
om er te leven en er te leren leven.

Onze leer- en leefgemeenschap vloeien spontaan in elkaar.
Naast het cognitieve dragen we ook bewegingsopvoeding en technologie hoog in het vaandel.

We willen een school zijn met een brede zorg voor alle kinderen,
we erkennen en aanvaarden respectvol de mogelijkheden van elk kind, we willen elk kind individueel in zijn “totale” persoonlijkheidsvorming maximale groeikansen geven.

Om dit te realiseren willen we elk kind nauwlettend volgen en zijn we alert bij leer- of gedragsproblemen.
Indien nodig werken we in samenspraak met ouders en met experten een gedifferentieerd onderwijsaanbod uit voor kinderen waarbij o.a. dyslexie, autisme, hoogbegaafdheid, ADHD… werd vastgesteld.

In ons streven naar steeds meer deskundigheid staan we met directie en leraren open voor vernieuwing, ontmoeten we in begeleiding en nascholing belangrijke hulpmiddelen en waken we erover dat de leermiddelen regelmatig mee evolueren.

In het gehele ontwikkelingsproces van onze kinderen wensen we onze signaalfunctie als school niet te ontlopen.
Aanbevelingen tot doorgevoerd onderzoek, tot doorverwijzing en teamgerichte begeleiding maken deel uit van onze opdracht.

Voor het kunnen opvolgen en begeleiden van het vakgericht en persoonsgericht leren, eigen aan elke leeftijd, voorzien we huiswerken, toetsen, rapporten en oudercontacten.
Communicatie tussen alle betrokkenen is ons sleutelwoord. 

Op onze school leven ongeveer 400 kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en een veertigtal volwassenen van verschillende leeftijd vier en een halve “school-dag” lerend samen.

Het spreekt voor zich dat binnen dergelijke grote leefgemeenschap afspraken onontbeerlijk zijn.
Om alles vlot te laten verlopen leggen we als school aan onze leerlingen (en ook aan de ouders) een aantal weloverwogen leefregels voor waaraan iedereen zich voor de goede gang van zaken dient te houden.
Het goed opvolgen van al deze regels zal het leefklimaat op school ten goede komen zodat iedereen kan genieten van de “hechte” school- en klasgemeenschap die we nastreven.

Als school besteden we aandacht en tijd aan het verwezenlijken van goede relaties met alle participanten.
Ook beogen we een goede samenwerking met andere scholen, in eerste orde met de scholen uit onze scholengemeenschap en scholengroep.

Als school willen we opvoeden tot een sociale ingesteldheid en tot ruimdenkendheid in een veranderende samenleving.
We willen aan elk kind maximale ontplooiingskansen geven op vlak van godsdienst, van waardenbeleving en engagement.

Onze school maakt deel uit van de geloofsgemeenschap Sint-Lambertus, deel van de Lieve-Vrouwparochie van Mechelen.
Voor eucharistievieringen en andere godsdienstige activiteiten sluiten we aan bij of doen we beroep op de verantwoordelijken van deze gemeenschap.
We onderhouden goede betrekkingen met de chiro-werking.
We verlenen onze medewerking aan de voorbereiding van eerste communie, geloofsbelijdenis en vormsel.
We willen ons met de “school-leefgemeenschap” niet opsluiten binnen onze eigen schoolmuren.
We voelen ons (in ons leren en leven) sterk verbonden met  onze omgeving, met de natuur, met de noden in de wereld dichtbij en veraf…
Milieu-educatie en mundiale vorming maken een belangrijk deel van ons aanbod uit.

We willen een sportieve en ook een verkeersvriendelijke school zijn.

Onze zorgvisie

Samen maken we school.
We staan voortdurend in verbinding met elkaar: kinderen, leraren en ouders.
We kunnen niet zonder elkaar.
Om deze reden vinden wij het belangrijk dat elk van deze partners voldoende aandacht krijgt binnen onze pijlers.
Op deze wijze trachten we onze basiszorg zo breed mogelijk te maken en een krachtige leeromgeving te realiseren.

Goed gevoel

Wie zich niet goed voelt, komt niet tot leren.
Wie zich niet goed voelt, kan niet presteren.
Niet enkel voor wat je langs de buitenkant ziet, maar ook voor datgene wat vanbinnen speelt, willen we er voor elkaar zijn.

Samenwerken

Werken, leren, lachen, spelen… is pas fijn als je het samen met anderen kan doen.
Dit lukt het best als iedereen meetelt en op zijn eigen manier zijn steentje bijdraagt.
Daar streven wij naar.

Open communicatie

Als je niet op een open manier met elkaar mag en kan praten, ontstaan er vaak misverstanden.
Zowel leerlingen, leraren als ouders moeten de kans krijgen om te zeggen wat er in hen omgaat.
Op deze wijze willen we open en eerlijk met elkaar communiceren.

Respect

We willen kinderen leren respectvol met elkaar en met materialen om te gaan.
Volwassenen hebben hierin een voorbeeldfunctie.
Respect, in al zijn betekenissen, dragen wij hoog in het vaandel.

Talent

Talenten bezitten we allemaal.
Het is onze taak om ze een plaats te geven, ook hier op school.
We willen kinderen helpen hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien.
We willen hen hierin aanmoedigen, want wie je een pluim geeft… krijgt vleugels!